ตัวรับสัญญาณสวิทช์ไร้สาย RS503L1

ตัวรับสวิทช์ไร้สายรุ่น 1 วงจร สามารถนำไปติดตั้งเพิ่มเติมในจุดต่างๆภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงาน เพื่อเปลี่ยนการควบคุมระบบไฟฟ้าจากผนังเป็นการเปิด-ปิดจากรีโมท

ตัวรับสวิทช์ไร้สาย RS503L1 สำหรับติดตั้งกับวงจรไฟฟ้าสูงสุด 1 วงจร โดยผู้ใช้สามารถประยุกต์ติดตั้งตัวรับในแต่ละวงจร แล้วใช้รีโมทตัวเดียวควบคุมวงจรเหล่านั้นด้วยการเรียนรู้โค้ด ความสามารถเพิ่มเติมของตัวรับ RS503L1 คือสามารถใช้สวิทช์ผนังเปิดปิดได้ด้วย ซึ๋งต่างจากชุดสวิทช์รุ่น I502L (ประกอบด้วยตัวรับ RS502L1 และรีโมทรุ่น R506)

การใช้ : ตัวรับสวิทช์ไร้สาย RS503L1 ที่แยกจำหน่าย ควบคุมได้ 1 วงจร และสามารถใช้กับรีโมท iSeries รุ่น learning code ได้ทุกรุ่น หลังจากการติดตั้งตัวรับกับวงจรไฟฟ้าแล้ว ให้ปรับจูนหรือเรียนรู้ (learning) รีโมทและตัวรับให้รู้จักกัน ก่อนการเริ่มต้นใช้งาน

การเรียนรู้โค้ด I503L1

การใช้สวิทช์ฝาผนังควบคุม

เปิด – กดปิด เปิด สวิทช์เร็วๆ 1 ครั้ง จะเป็นการเปิดโหลด
ปิด – กดปิดสวิทช์เลย หรือกดปิดปสวิทช์ประมาณ 3 วินาที แล้วกดเปิด (ในกรณีที่ต้องการใช้รีโมทควบคุมการเปิดครั้งต่อไป หากกดปิดสวิทช์ผนังไปเลยจะไม่สามารถใช้รีโมทควบคุมได้ ต้องมาเปิดสวิทช์ผนังอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วถึงสามารถใช้รีโมทควบคุมการเปิดได้)

.

720x490_R_01

การใช้ Remote ควบคุม

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ทั้งแบบ Inter-locking และ self-locking เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน โดยใช้รีโมทรุ่นใดก็ได้ของ Step iSeries (ยกเว้นรุ่น fixed code) เพื่อเรียนรู้กับตัวรับ RS503L1

การติดตั้ง : การติดตั้งตัวรับ สามารถติดตั้งได้ทั้งกับวงจรเดิมหรือกับวงจรใหม่

  • การติดตั้งกับวงจรเดิมให้ต่อตัวรับระหว่างสวิทช์ผนังเดิมกับดวงโคมดังภาพด้านล่าง เพื่อใช้สวิทช์เดิมในการควบคุมการจ่ายไฟเข้าตัวรับได้ สะดวกสำหรับการปรับจูนหรือการเรียนรู้โค้ด (code learning) นอกจากนี้ ยังใช้ควบคุมการเปิดปิดวงจรไฟได้อีกด้วย
  • การติดตั้งกับวงจรใหม่ ผู้ใช้สามารถเลือกทางเดิน ณ จุดใดก็ได้บนสายไฟที่ต่อเข้าดวงโคม (วงจร) เป็นที่ๆง่ายต่อการถอดเปลี่ยนตัวรับ  ซึ่งรุ่นRS503L1 ผู้ใช้สามารถเรียนรู้โค้ด (code learning) ได้จากทั้งสวิทช์บนผนัง หรือสวิทช์เล็กบนตัวรับ

แผนภาพวงจรการติดตั้งสวิทช์ I503L1

แผนภาพวงจรการติดตั้งตัวรับ RS503L1 / I503L1

ความถี่สัญญาณควบคุม / Control Frequency

ระบบไฟ / Supply AC
:เอซี 220 โวลต์ + – 10%  50 เฮิทซ์
:220V +- 10% 50Hz
การกินไฟ / Power Consumption
: ประมาณ 0.9 วัตต์
: Less than 0.9 Watt
พิกัดโหลด / Maximum load
: กระแสโหลดสูงสุด ไม่เกิน 10 แอมป์ (resistive)
: less than 10 A. (resistive)
ข้อแนะนำเบื้องต้นในการต่อจำนวนโหลด*/ Recommendation*
- หลอดประหยัดขนาด 10-25 วัตต์ ไม่เกิน 11 หลอด
- Compact Fluorescent Lamp (@10-25 watt) < 11
- หลอดไส้ ไม่เกิน 1,000 วัตต์
- Incandescent < 1,000 watt
–   หลอดฟลูออเรสเซนต์ (บัลลาสต์ขดลวด) ) 40 วัตต์ ไม่เกิน 6 หลอด
–   Fluorescent (@40 watt) < 6
– หลอด LED (3 – 10 วัตต์) ไม่เกิน 18 หลอด
– LED (3 – 10 watt) < 18
–  มอเตอร์ขนาดเล็ก ไม่เกิน 100 watt (1/8 แรงม้า)
–   small fan/motor < 100 watt (1/8 HP)
วัสดุรีตัวรับ / Case material
: ตัวรับ – พลาสติกประเภท ABS ชนิดไม่ลามไฟ
: Receiver – ABS Fire retartment

การเรียนรู้โค้ดที่ตัวรับทำได้ 2 วิธี

step เรียนรู้โค้ด สวิทช์ไร้สาย รีโมท

การเรียนรู้โค้ดด้วยสวิทช์ฝาผนัง (Normal Learning/Deleting)

การเรียนรู้โค้ด (Learning)

1) เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่ออยู่กับตัวรับที่ต้องการ (ถ้าสวิทช์เปิดอยู่แล้วให้ ปิด ค้างไว้ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่) จากนั้นให้กดปุ่มบนรีโมทหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็น ปุ่มเปิด ค้างไว้ทันที จนอุปกรณ์หรือหลอดไฟที่ต่อกับตัวรับนั้นทำงาน
2) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็น ปุ่มปิด (ถ้าต้องการให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิด ให้กดที่ปุ่มเดิม) 1 ครั้ง อุปกรณ์ที่ต่อกับตัวรับจะหยุดทำงาน เช่น ไฟดับ ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียนรู้โค้ด

การล้างโค้ด (Deleting)

การลบโค้ดรีโมท เฉพาะบางหมายเลข ออกจากตัวรับ ให้กดปุ่มบนรีโมทในหมายเลขที่ต้องการจะลบโค้ดรีโมท ค้างไว้ จนกระทั่งไฟดับ (หรือโหลดเปลี่ยนสถานะจากติดเป็นดับ) ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้างโค้ด

รีโมท I503L1 เรียนรู้โค้ด สวิทช์ไร้สาย

การเรียนรู้โค้ดด้วยปุ่มกดข้างตัวรับ (Fast Learning/Deleting)

การเรียนรู้โค้ด (Learning)

1) เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่อกับตัวรับที่ต้องการ แล้วกดปุ่มข้างตัวรับแล้วปล่อยเร็วๆให้ไฟ LED บนตัวรับสว่าง (Load status) หลังจากนั้นให้กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มเปิดโดยไม่ต้องกดค้าง ไฟ LED จะดับ
2) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มปิด (ถ้าต้องการให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิด ให้กดปุ่มเดิม) ไฟ LED จะติด ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียนรู้โค้ด

การล้างโค้ด (Deleting)

การลบโค้ดรีโมทออกจากตัวรับ ให้ทำในขณะที่ไฟ LED ติดอยู่ โดยกดปุ่มข้างตัวรับค้างไว้ จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนจากสว่างเป็นดับ ถือเป็นการ ลบโค้ดของรีโมททุกตัว ของตัวรับตัวนั้น

ข้อควรรู้ของ ชุดสวิทช์ไร้สาย I503L1/ตัวรับ RS503L1

สวิทช์ไร้สายรุ่น I503L1 หรือ RS503L1 อาจถูกรบกวนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆได้ โดยเฉพาะจากใช้ความถี่ 315MHz ที่เป็นความถี่เดียวกัน เช่น การกดรีโมทพร้อมกันสองตัว

ชุดสวิทช์ไร้สาย I502L และ I503L1 ต่างก็มี function การเรียนรู้โค้ด สามารถใช้กับรีโมท iSeries ที่เป็นรุ่น learning code ได้ทุกรุ่น

เพื่อให้การใช้งานภาครับสมบูรณ์ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งตัวรับใกล้กันน้อยกว่า 1 เมตร เนื่องจากสัญญาณตัวรับอาจรบกวนกันได้

ข้อควรรู้ : ในกรณีที่ซื้อตัวรับมาใหม่ หรือซื้อรีโมทมาใหม่ ซึ่งอุปกรณ์ 2 ตัวนี้ต้องถูกตั้งค่าให้ทำความรู้จักกันก่อนที่จะใช้งานได้ การตั้งค่าดังกล่าวก็คือการ “เรียนรู้โค้ด” นั่นเอง อันดับแรก ต้องปิดสวิทช์ผนัง (ที่จ่ายไฟเข้าตัวรับ) ให้นานไม่ต่ำกว่า 8 วินาที เพื่อเป็นการ reset ระบบ ก่อนกดเปิดเพื่อเรียนรู้อันดับถัดไป.