I502L : ชุดสวิทช์ไร้สาย ควบคุมได้ 4 วงจร พร้อมรีโมท learning code

ควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคารอย่างอิสระ ด้วยชุดสวิทช์ไร้สาย I502L จาก Step สามารถเพิ่มรีโมทได้มากขึ้นโดยระบบ learning code และรองรับได้ถึง 4 วงจรในอุปกรณ์ตัวรับ 1 ตัว เปลี่ยนการควบคุม 4 สวิทช์ในห้องด้วยรีโมทเพียงตัวเดียว

ชุดสวิทช์ไร้สาย I502L เป็นอุปกรณ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Step iSeries ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งในและนอกอาคารแบบไร้สาย ในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวรับชนิด 4 วงจรแบบ learning code (ชื่อรุ่น RS502L) และรีโมท 6 ปุ่มไม่มีเสาแบบ learning code (ชื่อรุ่น R506) ผู้ใช้เพียงติดตั้งตัวรับไว้ในวงจรสายไฟ ณ จุดใดก็ได้ (ระหว่างหลอดไฟและสวิทช์ผนังเดิม) ก็สามารถใช้รีโมทควบคุมการเปิดปิดกลุ่มหลอดไฟเดิมได้อย่างสะดวกสบาย

คุณสมบัติเด่นของสวิทช์ไร้สายรุ่นนี้ คือการเรียนรู้หรือ “learning” ซึ่งหมายถึงผู้ใช้สามารถเพิ่มรีโมทกับตัวรับนี้ได้มากขึ้นสำหรับติดตั้ง ณ จุดต่างๆ เสมือนมีสวิทช์เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่มอีก การเรียนรู้ทำได้เองและไม่ยาก หากติดตั้งตัวรับตามวงจรที่ถูกต้อง (อยู่ระหว่างสวิทช์ผนังเดิมและกลุ่มหลอดไฟ) เพียงกดเปิดสวิทช์ผนังเดิมและกดที่รีโมทตามขั้นตอนการเรียนรู้ ตัวรับและรีโมทก็สามารถทำงานร่วมกันได้ทันที นอกจากนี้ รีโมท iSeries รุ่น learning code ก็มีหลายแบบให้ผู้ใช้ได้เลือกให้ตรงกับปริมาณการใช้งานได้อย่างลงตัว

สวิทช์ไร้สาย iSeries รีโมทเปิด ปิด ไฟ
ชุด I502L ประกับด้วยตัวรับ รีโมทพร้อมฐานติดตั้ง
รีโมท แชนเดอเลีย
สวิทช์ไร้สายสามารถปรับใช้กับโคมแชนเดอเลียได้

VDO สาธิตวิธีการเรียนรู้และลบโค้ดรีโมทรุ่น I502L (4 วงจร) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีในสวิทช์ไร้สาย Step ทุกรุ่น (ยกเว้น I501 fixed code)

การติดตั้ง : ติดตั้งได้ทั้งกับวงจรเดิมและวงจรใหม่

การติดตั้งกับวงจรเดิมให้ต่อตัวรับระหว่างสวิทช์ผนังเดิมกับดวงโคมดังภาพประกอบเพื่อใช้สวิทช์เดิมในการควบคุมการจ่ายไฟเข้าตัวรับได้ สะดวกสำหรับการปรับจูนหรือการเรียนรู้โค้ด (code learning)

การติดตั้งกับวงจรใหม่ ผู้ใช้สามารถเลือกทางเดิน ณ จุดใดก็ได้บนสายไฟที่ต่อเข้าดวงโคม (วงจร) เป็นที่ๆง่ายต่อการถอดเปลี่ยนตัวรับ และควรจะมีสวิทช์ตัวเล็กๆสำหรับควบคุมการจ่ายไฟเข้าตัวรับ สำหรับการปรับจูนหรือการเรียนรู้โค้ด (code learning) ซึ่งอาจจะเป็นสวิทช์ที่ต่อถัดจาก breaker ก็ได้ หากไม่มีสวิทช์สำหรับควบคุมการจ่ายไฟเข้าตัวรับ เวลาการปรับจูนหรือเรียนรู้โค้ด ผู้ใช้จะต้องปิด-เปิด main breaker ซึ่งอาจทำให้เกิดความยุงยากกับระบบอื่นๆได้ หากในบ้านใช้ตัวรับสวิทช์ไร้สายๆหลายตัว

สวิทช์ไร้สายรุ่น I502L รองรับการควบคุมได้ถึง 4 วงจร ผู้ใช้สามารถประยุกต์ได้กับกลุ่มหลอดไฟในห้องได้สูงสุดถึง 4 กลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น ในบ้านที่อยู่อาศัยชั้นล่าง มีกลุ่มโคมไฟกลางโต๊ะรับแขก กลุ่มหลอดไฟบริเวณทางเดินเข้าบ้าน กลุ่มหลอดไฟสำหรับโต๊ะอาหาร การเดินสายไฟสำหรับรุ่น 3 วงจรนี้ ผู้ติดตั้งต้องหาจุดที่เป็นสายไฟหลักก่อนที่จะแตกเป็น 3 กลุ่มดังกล่าวเพื่อติดตั้งตัวรับ RS502L พร้อมสวิทช์สำหรับจ่ายไฟเข้าตัวรับนี้ (อยู่ก่อนตัวรับ) เพื่อใช้ในฟังก์ชันการเรียนรู้รีโมท โดยสวิทช์ที่ควบคุมการจ่ายไฟ ไม่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟในวงจรต่างๆได้ เป็นเพียงสวิทช์จ่ายไฟเข้าตัวรับเท่านั้น การเปิด – ปิดหลอดไฟ ต้องใช้รีโมทในการควบคุม.

Step iSeries การเดินสายไฟ
I502L สวิทช์สองทาง

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มรีโมท เพื่อควบคุมระบบไฟในจุดเดิม สามารถใช้รีโมท Step รุ่น learning code (ตั้งแต่รุ่นที่มี 6 ปุ่มขึ้นไป) ในการเรียนรู้โค้ด โดยระบบของอุปกรณ์จะกำหนดให้ปุ่มหมายเลข 1-4 เป็นปุ่มที่ใช้เปิด-ปิดแต่ละวงจรโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าผู้ใช้จะเรียนรู้ด้วยหมายเลขปุ่มใดก็ตามบนรีโมท ทั้งนี้ปุ่ม master on-off (ปุ่มเปิด-ปิดหมดทุกวงจร) จะถูกเรียนรู้ทันที ตามขั้นตอนใน VDO สาธิต

คุณสมบัติทางเทคนิคสวิทช์ไร้สาย I502L

ระบบไฟ / Supply AC
: เอซี 220 โวลต์ + – 10%  50 เฮิทซ์
: 220V +- 10% 50Hz
การกินไฟ / Power Consumption
: ประมาณ 0.9 วัตต์
: Less than 0.9 Watt
ระยะควบคุมของรีโมท / Control Range
: 15-25 เมตร 360 องศา
: 15-25 m 360O
ความถี่สัญญาณควบคุม / Control Frequency
: 315 เมกกะเฮิทซ์
: 315 MHz
ชนิดของแบตเตอรี่ / Remote Battery Type
: 27A 12 โวลต์
: 27A 12 Volt
อายุแบตเตอรี่ / Battery live
: 12 เดือน
: 12 months
พิกัดโหลด / Maximum load
: กระแสโหลดรวมสูงสุด 4 วงจร ไม่เกิน 12 แอมป์
: Total 12 A. for 4 circuits
: กระแสโหลดรวมสูงสุดแต่ละวงจรไม่เกิน 8 แอมป์
: Max 8 A. for 1 circuit
ข้อแนะนำเบื้องต้นในการต่อจำนวนโหลด*/ Recommendation*
- หลอดประหยัดขนาด 10-25 วัตต์ ไม่เกิน 10 หลอด / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 25 หลอด)
- Compact Fluorescent Lamp (@10-25 watt) <10 / 1 circuit (Total < 25)
- หลอดไส้ ไม่เกิน 1,000 วัตต์ / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 2,600 วัตต์)
- Incandescent < 1,000 watt / 1 circuit (Total < 2,600 watt)
–   Heater ไม่เกิน 1,800 วัตต์ / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 2,600 วัตต์)
–   Heater < 1,800 watt / 1 circuit (Total < 2,000 watt)
–   หลอดฟลูออเรสเซนต์ (หม้อแปลงขดลวด) ) 40 วัตต์ ไม่เกิน 6 หลอด / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 15 หลอด)
–   Fluorescent (@40 watt) < 6 / 1 circuit (Total < 15)
– หลอด LED (3 – 10 วัตต์) ไม่เกิน 16 หลอด / 1 วงจร (วงจรรวมไม่เกิน 40 หลอด)
– LED (3 – 10 watt) < 16 / 1 circuit (Total < 40)
–   พัดลม (มอเตอร์เล็ก) รวมทุกวันจรไม่เกิน 1oo วัตต์ (1/8 แรงม้า)
–   fan/motor < 100 watt (1/8 Hp.) per total 
วัสดุรีโมทและตัวรับ / Case and remote material
: พลาสติกประเภท ABS ชนิดไม่ลามไฟ
: ABS Fire retardment
SHOP ONLINE