ตัวรับสัญญาณปลั๊กสวิทช์ไร้สาย

ปลั๊กตัวรับสวิทช์ไร้สาย “RS508L1” เป็นอุปกรณ์เพิ่มความสามารถในการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบต่อเข้ากับปลั๊กตัวรับด้วยรีโมท โดยผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้รีโมทตัวเดียว หรือหลายตัวควบคุมปลั๊กตัวรับนี้ได้ด้วยการ “เรียนรู้โค้ด” อุปกรณ์ใช้งานง่าย เพียงเรียนรู้เพิ่มกับรีโมทเดิมที่ใช้คู่กับตัวรับอื่น หรือปลั๊กตัวรับอื่น หรือ รีโมทใหม่

การใช้ : ปลั๊กตัวรับสวิทช์ไร้สาย RS508L1 ที่แยกจำหน่าย สามารถใช้กับรีโมทที่เป็น learning code ได้ทั้ง (เช่นรุ่น R506 และ R606) หลังจากติดตั้งกับเต้ารับปลั๊ก หรือปลั๊กพ่วงแล้วต้องทำการปรับจูนหรือเรียนรู้ (learning) รีโมทและตัวรับให้รู้จักกัน ก่อนการเริ่มต้นใช้งาน

การติดตั้ง : เพียงเสียบปลั๊กตัวรับสวิทช์ไร้สายเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟบ้าน หรือปลั๊กพ่วง จากนั้นทำการเรียนรู้ปลั๊กตัวรับกับรีโมทเพื่อให้รีโมทสามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับปลั๊กตัวรับได้

VDO การเรียนรู้และลบโค้ดรีโมท Step iSeries รุ่น I508L1

คุณสมบัติทางเทคนิค / Specification

ระบบไฟ / Supply AC
:เอซี 220 โวลต์ + – 10%  50 เฮิทซ์
:220V +- 10% 50Hz
การกินไฟ / Power Consumption
: ประมาณ 0.5 วัตต์
: Less than 0.5 Watt
พิกัดโหลด / Maximum load
: กระแสโหลดสูงสุด ไม่เกิน 8 แอมป์ (resistive)
: less than 8 A. (resistive)
ข้อแนะนำเบื้องต้นในการต่อจำนวนโหลด*/ Recommendation*
- หลอดประหยัดขนาด 10-25 วัตต์ ไม่เกิน 11 หลอด
- Compact Fluorescent Lamp (@10-25 watt) < 11
- หลอดไส้ ไม่เกิน 1,000 วัตต์
- Incandescent < 1,000 watt
 – หลอด LED (3 – 10 วัตต์) ไม่เกิน 18 หลอด
– LED (3 – 10 watt) < 18
–  ไม่ควรต่อกับมอเตอร์เกิน 90 วัตต์
small fan/motor < 90 watt
ขนาดปลั๊กตัวรับ / size
– 51 x 39 x 31 มิลลิเมตร
– 51 x 39 x 31 mm.
วัสดุปลั๊กตัวรับ / Case material
: ตัวรับ – โพลีคาร์โบเนต(ไม่ติดไฟ)
: Receiver – Polycarbonate

การเรียนรู้โค้ด : การเรียนรู้โค้ดสามารถทำได้ 2 วิธี

 • การเรียนรู้โค้ดด้วยสวิทช์ฝาผนัง (Normal Learning/Deleting)
  การเรียนรู้โค้ด (Learning)
  1) เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่ออยู่กับตัวรับที่ต้องการ (ถ้าสวิทช์เปิดอยู่แล้วให้ ปิด ค้างไว้ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่) จากนั้นให้กดปุ่มบนรีโมทหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็น ปุ่มเปิด ค้างไว้ทันที จนอุปกรณ์หรือหลอดไฟที่ต่อกับตัวรับนั้นทำงาน
  2) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็น ปุ่มปิด (ถ้าต้องการให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิด ให้กดที่ปุ่มเดิม) 1 ครั้ง อุปกรณ์ที่ต่อกับตัวรับจะหยุดทำงาน เช่น ไฟดับ ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียนรู้โค้ด
  การล้างโค้ด (Deleting)
  การลบโค้ดรีโมท เฉพาะบางหมายเลข ออกจากตัวรับ ให้กดปุ่มบนรีโมทในหมายเลขที่ต้องการจะลบโค้ดรีโมท ค้างไว้ จนกระทั่งไฟดับ (หรือโหลดเปลี่ยนสถานะจากติดเป็นดับ) ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้างโค้ด
 • การเรียนรู้โค้ดด้วยปุ่มกดข้างตัวรับ (Fast Learning/Deleting)
  การเรียนรู้โค้ด (Learning)
  1) เปิดสวิทช์ฝาผนังที่ต่อกับตัวรับที่ต้องการ แล้วกดปุ่มข้างตัวรับแล้วปล่อยเร็วๆให้ไฟ LED บนตัวรับสว่าง (Load status) หลังจากนั้นให้กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มเปิดโดยไม่ต้องกดค้าง ไฟ LED จะดับ
  2) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะให้เป็นปุ่มปิด (ถ้าต้องการให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิด ให้กดปุ่มเดิม) ไฟ LED จะติด ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียนรู้โค้ด
  การล้างโค้ด (Deleting)
  การลบโค้ดรีโมทออกจากตัวรับ ให้ทำในขณะที่ไฟ LED ติดอยู่ โดยกดปุ่มข้างตัวรับค้างไว้ จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนจากสว่างเป็นดับ ถือเป็นการ ลบโค้ดของรีโมททุกตัว ของตัวรับตัวนั้น
SHOP ONLINE