สวิทช์ Step motion sensor

ส่วนปรับแต่งการตั้งค่าเวลาหน่วงในการเปิด ปิด และระดับแสงตรวจจับ สวิทช์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจาก Step

SHOP ONLINE