Step แสง warm white cool white
I503L1 การลบโค้ดรีโมทบางปุ่มจากรีโมท (Delete each code)
21/03/2015
I503L1 การเรียนรู้โค้ดแบบ Self Locking ด้วยสวิทช์หลัก
15/06/2015
คุม โคมไฟ ด้วย รีโมท step
ประยุกต์สวิทช์รีโมท I502L กับการควบคุมแชนเดอเลีย

ปัจจุบันการใช้ไฟช่อหรือไฟประดับขนาดใหญ่ (Chandelier) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณโถงทางเข้าบ้าน ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร นอกจากจะใช้เพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืน ยังเพิ่มความสวยงามและหรูหราให้กับบริเวณโดยรอบตัวบ้าน

step I502L

20 Elegant Chandelier Pictures Emily Hildebrand

โคมไฟเหล่านี้มักมีจำนวนหลอดในตัวโคมค่อนข้างมาก ที่พบเห็นโดยทั่วไปจะใช้เป็นหลอดไส้ขนาด 10-40 วัตต์ ซึ่งเมื่อเปิดสวิทช์ไฟควบคุม หลอดไฟจะสว่างพร้อมๆกันทุกดวง ทำให้กินกระแสไฟสูง ดังนั้นสวิทช์หรี่ไฟจึงเป็นทางเลือกในการประหยัดไฟของอุปกรณ์โคมเหล่านี้ แต่ปัญหาจากการติดตั้งชุดหรี่ไฟขนาดใหญ่เพื่อควบคุมระดับความสว่างของโคมระย้าชานเดอเลียคือ

  1. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ค่อนข้างสูง
  2. หากใช้สวิทช์หรี่ไฟแบบติดผนังเพื่อควบคุมโคมดังกล่าง อาจต้องเดินสายใหม่โดยแยกวงจรหลอดออกหลายๆวงจร แล้วคุมด้วยดิมเมอร์หลายๆตัว
  3. ข้อจำกัดของสวิทช์หรี่ไฟ หรือ ดิมเมอร์ ที่ใช้ควบคุมความสว่างได้ดีและเสถียรเฉพาะหลอดไส้เท่านั้น
Step I502L with Chandelier

Source : comfortablehomedesign

ในปัจจุบัน มีหลอดชนิดใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นใช้ทดแทนหลอดไส้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นหลอดประหยัดพลังงาน – CFL หรือหลอด LED ซึ่งควบคุมความสว่างด้วยสวิทช์หรี่ไฟธรรมดาได้ไม่ค่อยดีนัก (มีการกระพริบ, หรือไม่สามารถหรี่ให้เหลือความสว่างน้อยๆได้ ซึ่งแตกต่างจากหลอดไส้ที่สามารถทำได้) ด้วยปัญหาข้างต้น เรามีคำแนะนำการแก้ไขด้วยเทคนิคการควบคุมด้วยสวิทช์ไร้สาย หรือรีโมท iSeries จาก Step

Step I502L with Chandelier

20 Elegant Chandelier Pictures Emily Hildebrand

การควบคุมโคมไฟระย้า Chandelier ด้วยรีโมท สวิทช์ไร้สาย Step

การประยุกต์รีโมทเพื่อทดแทนการควบคุมระดับความสว่าง ทำได้โดยการควบคุม เปิด-ปิด หลอดไฟในชุดดวงโคมเป็น สี่ชุด แทนที่จะเปิดพร้อมกันทั้งหมด โดยอาจแยกตามจำนวนชั้นของโคมไฟ หรือ วงใน วงนอก หรือแล้วแต่ลักษณะทางกายภาพของโคมไฟแต่ละแบบ ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งสวิทช์เพิ่ม ไม่ต้องใช้ดิมเมอร์ และยังสามารถใช้กับหลอดได้ทุกชนิด

วิธีทำคือ การเพิ่มชุดสวิทช์ไร้สายแบบ 4 วงจร ( I502L ) โดยแยกสายภายในดวงโคม จากวงจรเดียวเป็น 4 วงจร ผู้ติดตั้งสามารถกำหนดกลุ่มของหลอดที่จะติดพร้อมกัน และเลือกขนาดหลอดได้ตามความสว่างที่ต้องการเช่นกัน แล้วใช้รีโมทสวิทช์ที่อยู่ในชุด ซึ่งมีหกปุ่ม (ประกอบด้วย ปุ่ม 1 2 3 4 สำหรับเปิดปิดหลอด แต่ละกลุ่มในชุดโคมไฟนั้นๆ และปุ่ม ON/OFF ใช้ปิด หรือ เปิด หลอดไฟทั้งสี่ชุดพร้อมๆกัน) เพียงเท่านี้ก็สามารถทดแทนการติดตั้งสวิทช์หรีไ่ฟสำหรับโคมระย้าได้แล้วค่ะ

Step Admin Team
Step Admin Team
Step ผู้ผลิตสวิทช์อิเลคทรอนิกส์ (สวิทช์หรี่ไฟ สวิทช์แสงอัตโนมัติและสวิทช์ไร้สาย) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มานานมากกว่า 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SHOP ONLINE